۱۴۰۲ شنبه ۱۲ فروردين
دستور العمل حذف و جابه جایی اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی
دستورالعمل حذف و جابجایی اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی
1.درخواست حذف و جابجایی اعضای هیات علمیدانشگاهدر سامانه علم سنجیمی بایستتوسط رئیس/کارشناس مسئول واحد علم سنجی دانشگاه و با درج نام درخواست کننده در ایمیل مربوطه ارسال گردد.2.درخواست حذف و جابجایی در سامانه علم سنجیمی بایستاز طریق تکمیل فرم استاندارد مربوطه و در قالب فایل اکسل ارسال گردد. طرح درخواست به شکل های دیگر مورد پذیرش قرار نمی گیرد.3 .فرم اکسلتکمیل شده صرفا از طریق ایمیل اداری واحد علم سنجی دانشگاهارسال گردد. ارسال فرم از ایمیل شخصی افراد و یا از طریق صفحات مجازی یا شبکه های اجتماعی غیرقابل قبول است.4.در موضوع ایمیل درخواست فقطعبارت ISID-Removeقید گردد.5 .فرم تکمیل شدهمی بایستبه پست الکترونیک سامانه علم سنجی به آدرس isid@behdasht.gov.irارسال گردد. ارسال فرم به ایمیل مدیران و کارشناسان ستادی وزارت متبوع مورد پذیرش نمی باشد.6 .درخواست جابجایی اعضای هیات علمیصرفا می بایست توسط واحدعلم سنجی دانشگاه مبدا ارسال شود.7 .در صورت جابجایی عضو هیات علمی از دانشگاه مبدا لازم است عنوان دانشگاه مقصد در فرم مربوطه درج گردد. از طرح درخواست برای حذف این افراد از سامانه علم سنجی جدا خودداری شود.8.در مورد اعضای هیات علمی حاضردر سامانه که به افتخار بازنشستگی نائل می شوند،لازم است وضعیت استخدامیایشان در سامانه علم سنجی توسط کارشناس علم سنجی دانشگاهبه حالت بازنشسته تغییر یابد .درخواست حذف این افراد ازسامانه علم سنجی مورد پذیرش نمی باشد.
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/27
تعداد بازدید:
223
Powered by DorsaPortal